تبلیغات
دوست داشتنی - ازدواج متولدین ماهها با یكدیگر

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها:

فروردین با فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر.

فروردین با اردیبهشت : ( متوسط ) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد.

فروردین با خرداد : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش.

فروردین با تیر : ( متوسط  ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد.

فروردین با مرداد : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.

فروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب.

فروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد.................به تساوی حقوق زن و مرد.

فروردین با آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا.

فروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است.

فروردین با دی : ( بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند.

فروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

فروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد.

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها:


اردیبهشت با فروردین : ( 
متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است.
اردیبهشت با اردیبهشت : ( 
متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید.
اردیبهشت با خرداد : ( 
متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.
اردیبهشت با تیر : ( 
بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار.
اردیبهشت با مرداد : ( 
بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش.
اردیبهشت با شهریور : ( 
خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل.
اردیبهشت با مهر : ( 
متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت.
اردیبهشت با آبان : ( 
خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.
اردیبهشت با آذر : ( 
متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم.
اردیبهشت با دی : ( 
بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا.
اردیبهشت با بهمن : ( 
بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر.
اردیبهشت با اسفند : ( 
خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها:


خرداد با فروردین : ( 
بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم.
خرداد با اردیبهشت : ( 
متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند.
خرداد با خرداد : ( 
خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات.
خرداد با تیر : ( 
متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.
خرداد با مرداد : ( 
بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان.
خرداد با شهریور : ( 
متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد.
خرداد با مهر : ( 
بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند.
خرداد با آبان : ( 
متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.
خرداد با آذر : ( 
بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک.
خرداد با دی : ( 
خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.
خرداد با بهمن : ( 
بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.
خرداد با اسفند : ( 
بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر.

پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها:


تیر با فروردین : (
متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد.
تیر با اردیبهشت : ( 
بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند.
تیر با خرداد : ( 
متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی.
تیر با تیر : ( 
خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد.
تیر با مرداد : ( 
خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق.
تیر با شهریور : ( 
بسیار خوب ) یکی مهارت فراوان در امور مالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ.
تیر با مهر : ( 
بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند.
تیر با آبان : ( 
متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.
تیر با آذر : ( 
بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده.
تیر با دی : ( 
خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق می شود.
تیر با بهمن : ( 
متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.
تیر با اسفند : ( 
بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل.

پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها:


مرداد با فروردین : ( 
خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد.
مرداد با اردیبهشت : (
 بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار.
مرداد با خرداد : ( 
بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت.
مرداد با تیر : ( 
خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند.
مرداد با مرداد : ( 
خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود.
مرداد با شهریور : ( 
متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند.
مرداد با مهر : ( 
خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.
مرداد با آبان : (
 متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران.
مرداد با آذر : ( 
متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.
مرداد با دی : ( 
متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.
مرداد با بهمن : ( 
خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود.
مرداد با اسفند : ( 
خوب ) با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر.

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها:


شهریور با فروردین : (
 بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب.
شهریور با اردیبهشت : ( 
خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت.
شهریور با خرداد : ( 
متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه مشخص.
شهریور با تیر : ( 
بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان.
شهریور با مرداد : ( 
متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند.
شهریور با شهریور : ( 
بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند.
شهریور با مهر : ( 
خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا.
شهریور با آبان : ( 
متوسط ) جسور و بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز.
شهریور با آذر : ( 
بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند.
شهریور با دی : ( 
خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.
شهریور با بهمن : ( 
متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.
شهریور با اسفند : ( 
خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها:


مهر با فروردین : ( 
بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد.
مهر با اردیبهشت : ( 
خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند.
مهر با خرداد : (
 بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند.
مهر با تیر : ( 
بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا.
مهر با مرداد : ( 
خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.
مهر با شهریور : ( 
خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند.
مهر با مهر : ( 
خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند.
مهر با آبان : ( 
متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند.
مهر با آذر : ( 
بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.
مهر با دی : ( 
متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز ممکن است با مشکل روبرو شوند.
مهر با بهمن : ( 
بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش.
مهر با اسفند : (
 بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها:


آبان با فروردین : ( 
بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا.
آبان با اردیبهشت : ( 
خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری.
آبان با خرداد : (
 متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند.
آبان با تیر : (
 متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند.
آبان با مرداد : ( 
متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران.
آبان با شهریور : ( 
متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز.
آبان با مهر : ( 
متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند.
آبان با آبان : ( 
بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات.
آبان با آذر : ( 
متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
آبان با دی : ( 
بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.
آبان با بهمن : ( 
بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری.
آبان با اسفند : (
 بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی.

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها:


آذر با فروردین : ( 
عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است.
آذر با اردیبهشت : (
 متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم.
آذر با خرداد : ( 
بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک.
آذر با تیر : ( 
بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده. 
آذر با مرداد : (
 متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.
آذر با شهریور : ( 
بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند.
آذر با مهر : ( 
بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد.
آذر با آبان : ( 
متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد.
آذر با آذر : ( 
بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی.
آذر با دی : ( 
متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند.
آذر با بهمن : ( 
بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
آذر با اسفند : ( 
متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها:


دی با فروردین : (
 بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند.
دی با اردیبهشت : ( 
بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا.
دی با خرداد : ( 
خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.
دی با تیر : ( 
خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.
دی با مرداد : ( 
متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.
دی با شهریور : ( 
خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت.
دی با مهر : ( 
متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند.
دی با آبان : ( 
بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.
دی با آذر : ( 
متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند.
دی با دی : (
 متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آن ها می شود.
دی با بهمن : ( 
متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی.
دی با اسفند : ( 
متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه.

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها:


بهمن با فروردین : ( 
بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند.
بهمن با اردیبهشت : ( 
بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر.
بهمن با خرداد : ( 
بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر.
بهمن با تیر : ( 
متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.
بهمن با مرداد : ( 
خوب ) هر دو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود.
بهمن با شهریور : ( 
متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.
بهمن با مهر : ( 
بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش.
بهمن با آبان : ( 
بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری.
بهمن با آذر : ( 
بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.
بهمن با دی : (
 متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی.
بهمن با بهمن : ( 
خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف.
بهمن با اسفند : (
 خوب ) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر.

پیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها:


اسفند با فروردین : ( 
متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد.
اسفند با اردیبهشت : ( 
خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.
اسفند با خرداد : ( 
بد ) خیال باف و رویا پرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر.
اسفند با تیر : ( 
بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل.
اسفند با مرداد : ( 
خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر.
اسفند با شهریور : ( 
خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شوند.
اسفند با مهر : ( 
بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.
اسفند با آبان : ( 
بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی.
اسفند با آذر : ( 
متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.
اسفند با دی : ( 
متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه.
اسفند با بهمن : ( 
خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر.
اسفند با اسفند : ( 
بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

صفحات :