تبلیغات
دوست داشتنی - فال با قران

نحوه گرفتن فال:

با وضو قرآن بدست بگیر. آن را زیارت کرده و با توجه به نیتی که در دل داری، صفحه ای از کتاب خدا را باز کن. از آن صفحه، هفت ورق جلو برو. بعد از آن از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی، هفت بار کلمه "ان" را پیدا کن. بعد از یافتن هفتمین بار از کلمه "ان" دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین کلمه "ان" که پیدا کرده ای، اولین حرفی که سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال زیر معنی کن!

موفق باشی و فالت نیک انشالله...

 

گشا مصحف، ورق زان هفت گردان                 ان شمر از سطر هفت از هفتمین

ز هفتم سطر حرف اولست فال                     عقیدت را بران ای صاحب فال

چو فال آید الف، خیر و صواب است                 ز ب از منعمانت، فتح بابست

چو ت آید، بباید توبه زان کار                          ز ث دنیا و دین بر دست می آر

چو ج آید، بکن جهدی و میکوش                     ز ح از اقربا جام خوشی نوش

چو خ آید، امان از خوف میجوی                       ز د اصحاب دولت را خبر گوی

چو ذ آید، تو خود آن خوار بینی                       ز ر نیکی بود، شادان نشینی

چو ز آید، بیابی مال بی عد                           ز س بینی سعادتهای بی حد

چو ش آید، خصومت پیشت آید                       ز ص ای خواجه، صبر و مکث باید

چو ض آید، در آن کار است گرانی                    ز ط زاهد شوی تقوی برانی

چو ظ آید، ظفر بر دشمنان است                     ز ع امر محبتها عیان است

چو غ آید، خطر باشد، بده مال                        ز ف شادی تو را باشد بهر حال

چو ق آید، شوی مقبول در قول                       ز ک ایمن نباید بود از هول

چو ل آید، براید حاجتت زود                             ز م آید ملامتهای مشهود

چو ن آید بود آن کار نیکوی                              ز و هست نعمت توی در توی

چو ه آید خدا خشنود و خصمان                        ز لا تشویش باشد نه چندان

چو ی آید، ز غایب مژده یابی                           که خشنود انی از نعم المابی

 


صفحات :